Accounting Agency - Parimad raamatupidamisteenused Eestis! > Uudised

Maksuinfo 2017.

2016. maksumäärad, maksuvaba tulu suurus, töötasu alammäär (miinimumpalk):
 
 

Üles

Maksuinfo 2016.

2016. maksumäärad, maksuvaba tulu suurus, töötasu alammäär (miinimumpalk):
 
 

Üles

Maksuinfo 2015.

2015. maksumäärad, maksuvaba tulu suurus, töötasu alammäär (miinimumpalk):
 
 

Üles

Maksuinfo 2014.

2014. maksumäärad, maksuvaba tulu suurus, töötasu alammäär (miinimumpalk):
 
 

Üles

Maksuinfo 2013.

2013. maksumäärad, maksuvaba tulu suurus, töötasu alammäär (miinimumpalk):
 
 

Üles

Juhend: Osakapitali konverteerimine EUROdesse

Lugupeetud omanikud,

2011 aasta jooksul on Teil võimalik tasuta konverteerida osakapital kroonidest eurodesse läbi e-keskkonna. Selleks on Teil vaja:

1) ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat digitaalseks allkirjastamiseks
2) osanike otsust
3) muuta põhikirja (NB! Põhikirjas saab tasuta muuta ainult summasid kroonidest eurodesse ja andmeid, mis sellega seotud. Osaühingute puhul on see tavaliselt 2 summat: osakapital ja ühe osaku suurus. Ülejäänud muudatused ei ole kapitali konverteerimisega seotud ja kuuluvad riigilõivuga tasustamise alla.)
4) esitama läbi e-äriregistri taotluse kapitali konverteerimiseks
(Kellel pole võimalust allkirjastada dokumente digitaalselt, peavad kasutama notari teenust ja maksma notari tasusid.)

Meie valmistasime Teile tasuta juhendid kapitali konverteerimiseks eurodesse.
Juhendid on peamiselt suunatud osaühingutele.

Osaühing, mille omanikuks on üks isik, saab alla laadida osaniku otsuse näidisvormi SIIN (.doc).

Osaühing, mille omanikuks on kaks või rohkem isikut, saab alla laadida osaniku otsuse näidisvormi SIIN (.doc).

Osakapitali muutmise juhendi e-äriregistris + Teie firma põhikirja allalaadimise juhendi saab alla laadida SIIN (.pdf).

Kui Te ei saa aru kuidas teha või ei soovi ise teha, siis me võime valmistada ette kõik Teie vajalikud dokumendid (muuta põhikirja vastavalt seadusele, teha osanike otsus ja aidata konverteerimisega e-äriregistris). Meie poolse teenustasu osas saate kokku leppida e-posti või telefoni teel.

Head konverteerimist!

 
 

Üles

Äriregistri infokiri.

Hea ettevõtja!

Tuletame Teile meelde, et 1. jaanuarist jõustusid mitmed äriseadustiku osaühinguid puudutavad muudatused https://www.riigiteataja.ee/akt/13364139.

Tõusnud on piirmäär, millest alates on mitterahalise sissemakse tegemisel vaja kaasata audiitor. Käesolevast aastast tuleb audiitor kaasata mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimiseks, kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja ühe mitterahalise sissemakse väärtus on üle 1/10 osakapitalist. Samuti tuleb audiitor kaasata siis, kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitmete väiksemate mitterahaliste sissemaksete väärtus on kokku üle poole osakapitalist (seega minimaalselt üle 12 500 euro). Võlausaldajate huvide kaitseks suurendatakse samas isikute ringi, kellelt saab mitterahalise sissemakse väära hindamise tulemusena tekkinud kahju eest hüvitist nõuda.

Oluline muudatus puudutab ka osa ostueesõigust. Varem kehtis põhimõte, et kui osanik oma osa müüs, oli ostueesõigus teisel osanikul. Soovi korral sai põhikirjaga kehtestada vaid erandi, et ostueesõigust ei ole juhul, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike häältest. Nüüd see põhimõte enam ei kehti ning osa võõrandamisel saab ostueesõiguse põhikirjaga täielikult välistada.

Kaotatud on juhatuse liikme tähtajaline ametisse nimetamine. Muudatuste kohaselt nimetatakse juhatus ametisse tähtajatult, kuid põhikirjaga saab ette näha ka tähtajalise nimetamise.

Kaotatakse ka seni suurtele osaühingutele kehtinud kohustusliku nõukogu nõue. Nüüdsest võib nõukogu ette näha põhikirjaga, kuid kohustuslikku nõukogu ettekirjutust seadusest ei tulene.

Muudatused vähendavad ka ühinguõiguslike dokumentide vorminõudeid. Näiteks esindaja osalemist osanike üldkoosolekul saab edaspidi tõendada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirjaga. Ka otsuse eelnõu võib osanikele otsustamiseks saata koosolekut pidamata, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Seoses üleminekuga eurole tuleb äriühingutel arvestada ümber ka firma osade väärtused ning teha vastavad muudatused äriregistris.

Osaühingute puhul kehtestatakse minimaalse osakapitali ja minimaalse osa nimiväärtuse suuruseks praeguse 40 000 krooni ja 100 krooni asemel 2500 eurot ja 1 euro. Lisaks saab uuest aastast osaühingu asutada ka sissemakset tegemata: osakapital tuleb sisse maksta alles siis, kui see on ette nähtud põhikirjas või seda nõuab ühingu majanduslik seisund.

Eurole üleminekuga seonduvad põhikirjamuudatused äriregistris on kogu 2011. aasta jooksul riigilõivuvabad.

Seoses majandusaasta aruannetega tuleb aga silmas pidada seda, et juhul kui Teie majandusaasta lõppes enne 1. jaanuari 2011, tuleb majandusaasta aruanne esitada kroonides. Juhul kui majandusaasta lõppes 1. jaanuaril 2011 või hiljem, siis tuleb majandusaasta aruanne esitada eurodes. Aruannet saab koostada ja esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Aruandekohuslased, kes ei soovi aruannet koostada ja esitada ettevõtjaportaalis, saavad aruande registrile esitada ka notari kaudu. Rohkem informatsiooni aruannete koostamise ja esitamise kohta on võimalik leida järgmistelt lehekülgedelt: http://abiinfo.rik.ee/majandusaastaaruandeesitamisejuhendid ja http://www.just.ee/14568.

Äriühingute jaoks on arvutuste lihtsustamiseks loodud ka eurokalkulaator, mille leiate e-äriregistri aadressil: https://ariregister.rik.ee/eurokalkulaator.

Edukat aastat! Teie äriregister

Viide: Äriregister
 

Üles

2011 aasta "EUROmäärad".

Alates 01.01.2011 kehtivad järgmised "EUROmäärad":
 
 • Tulumaksumäär: 21%. Juriidiliste isikute väljamaksetelt: 21/79 ~ 26,58%.
 • Maksuvaba miinimum: 144 EUR (kuu) / 1 728 EUR (aasta).
 • Töötuskindlustusmaksed: 2,8% (tööandja) ja 1,4% (töötaja).
 • Töötasu alammäär ehk miinimumpalk: 1,73 EUR/tunnis või täistööajaga: 278,02 EUR/kuus.
 • Välislähetuse maksuvaba piirmäärad: 32 EUR (päevaraha) ja 128 EUR (majutuskulud). Riigisisesed majutuskulud: 77 EUR.
 • Isikliku sõiduauto kasutamise maksuvaba hüvitis: 64 EUR (arvestuseta) ja 0,30 EUR/km, kuid mitte rohkem kui 256 EUR/kuus (arvestusega).
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimiskohustuse piirmäär: 16 000 EUR (250 000 EEK).
 • Mõned põhisummad eurodes: 500 EEK = 32 EUR, 1000 EEK = 64 EUR, 2000 EEK = 128 EUR, 4000 EEK = 256 EUR.
Rohkem infot: RiigiTeataja - Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
 

Üles

Äriseadustiku ABC - vaata, mis uuel aastal muutub.

Järgmise aasta alguses jõustuvad olulised äriseadustiku muudatused, mis lihtsustavad osaühingute tegevust:
 
 • 1. OÜ-de mitterahaliste sissemaksete hindamine muutub lihtsamaks
 • 2. Füüsilised isikud saavad osakapitali sisse maksta ka peale asutamist
 • 3. Osa võõrandamisele piirangute seadmine muutub oluliselt paindlikumaks
 • 4. Osanikega tehingute tegemise piiranguperiood lüheneb
 • 5. AS ja OÜ juhatuse liikmete elukohapiirang kaob
 • 6. OÜ juhatuse liikmed võib määrata tähtajatult
 • 7. OÜ-del kaob nõukogu nõue
 • 8. Välismaised osanikud peavad teatama oma aadressi ja e-posti aadressi
 • 9. Osanike koosoleku kokkukutsumine ja volitamine võimalik ka e-posti teel
 • 10. Osanike otsuse võib koosolekut kokku kutsumata vastu võtta ka e-posti teel
 • 11. Auditeerimisnõuded muutuvad
 • 12. Reservkapitali nõue kaob alates 2011 asutatud OÜ-del
Rohkem infot: Raamatupidaja.ee
 

Üles

Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutused.

Alates 01.01.2011 jõustub uus Tulumaksuseadus, mille redaktsioon saab juba täna vaadata riigiteatajas: Tulumaksuseadus.

Nüüd toome välja mõned olulised muutused:

 
 • Paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: "Mitteresidendist füüsiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, maksab tulumaksu §-s 14 sätestatud korras."
 • Paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse järgmiselt:
  "(1) Püsiv tegevuskoht on majandusüksus, mille kaudu toimub mitteresidendi püsiv majandustegevus Eestis.
  (2) Püsiv tegevuskoht tekib geograafiliselt piiritletud või liikuva iseloomuga majandustegevuse tulemusena või mitteresidendi nimel lepinguid sõlmima volitatud esindaja kaudu Eestis toimuva majandustegevuse tulemusena."
 • Eraldi soovitame vaadata muutused paragrahvis 8 "Seotud isikud".
 • Paragrahvi 12 (Residendist füüsilise isiku tulu) lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sealt võetakse ära alimendid.
 • Pöörame tähelepanu ka paragrahvile 12 lõike 3, mis on seotud hüvitistega.
 • Paragrahvi 13 lõike 4 sissejuhatav tekstiosa muudetakse järgmiselt:
  "Kui isik saab välisriigis töötamise eest lõigetes 1, 11 või 2 nimetatud tulu või erisoodustust (§ 48), ei maksustata seda Eestis tulumaksuga, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:…".
 • Palju muutusi on seotud FIE-ga.
 • Olulised muutused toimusid paragrahvis 40 (Tulumaksu kinnipidaja).
 • Ja palju teisi olulisi muutusi, mida te võite vaadata "Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduses" (vastu võetud 20.10.2010).
 

Üles

Äriseadustiku uus redaktsioon alates 01.01.2011.

Jõustub alates 01.01.2011 Äriseadustiku uus redaktsioon.

Olulised muutused, mis on seotud OÜ asutamisega on võimalik lugeda Äriseadustiku muutuse seaduses, mis oli vastu võetud 29. septembril 2010. a.

 
 • Kui osaühingu kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot, võib asutamislepinguga ette näha, et asutajad ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma.
 • Ei ole enam kohustuslik moodustada OÜ-l reservkapitali, kui ettevõtte on registreeritud äriregistris alates 01.01.2011.
 • Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud.
 

Üles

Osaühinguid saab edaspidi asutada ilma osakapitali sissemakseta.

Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatuse, mille kohaselt on alates 2011. aastast võimalik Eestis osaühinguid asutada ka osakapitali sissemakset tegemata.

"Ettevõtluse soodustamiseks on kõige tähtsam luua võimalus asutada äriühing lihtsalt ja kiirelt ning ilma asjatute raha- ja ajakulutusteta," sõnas justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. "Hea äriidee tekkimisel ei tohi riigi poolt loodud õiguslikud raamid selle realiseerimist takistada."

Juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua, saab alates järgmisest aastast asutada osaühingu ilma osakapitali sissemakseta.

Justiitsministeeriumi artikkel.
 

Üles

Oleme FaceBookis!

Alates August 2010 on meil avatud Facebook.com profiil: http://www.facebook.com/raamatupidamisabi . Sealt saate lugeda kõik uudised ja lisada oma kommentaarid.
 

Üles

Säästa oma raha meie teenustega! Pakume parimaid hinnad Eestis!

Säästa oma raha meie teenustega! Pakume parimaid hinnad Eestis!
 

Üles

Uus koduleht!

Meie uuendasime oma kodulehe! Nüüd saab rohkem infot lugeda ja olla kõikide uudistega kursis.